صدائے ولایت

@sadaewelayat

صدائے ولایت

دنبال کننده

1,414

پست‌ها

773

مشارکت

0.81%

سایر میانگین‌های مشارکت

مقایسه
مشارکت
0.81%
میانگین لایک‌ها
11.43
میانگین کامنت‌ها
0.03

آمار خلاصه افراد

خلاصه آمار حساب کاربری

نمایش 15 ورودی آخر

تاریخ  دنبال کننده دنبال شونده پست‌ها
2019-04-21 Sun 1,431 - 5,797 - 746 -
2019-04-22 Mon 1,431 - 5,797 - 748 +2
2019-04-24 Wed 1,430 -1 5,797 - 749 +1
2019-04-26 Fri 1,431 +1 5,798 +1 749 -
2019-05-05 Sun 1,430 -1 5,793 -5 765 +16
2019-05-07 Tue 1,429 -1 5,791 -2 765 -
2019-05-09 Thu 1,427 -2 5,789 -2 765 -
2019-05-10 Fri 1,430 +3 5,790 +1 765 -
2019-05-15 Wed 1,427 -3 5,790 - 771 +6
2019-05-17 Fri 1,426 -1 5,790 - 772 +1
2019-05-30 Thu 1,425 -1 5,787 -3 773 +1
2019-06-09 Sun 1,421 -4 5,783 -4 773 -
2019-06-12 Wed 1,420 -1 5,782 -1 773 -
2019-06-13 Thu 1,416 -4 5,784 +2 773 -
2019-06-16 Sun 1,414 -2 5,780 -4 773 -
خلاصه مجموع -17 +27

نمودار میانگین نرخ مشارکت

هر مقدار در این نمودار برابر با میانگین حساب کاربری در آن روز خاص است.

پیش بینی‌های آینده

در اینجا م‌توانید پیش بینی‌های تقریبی آینده را براساس میانگین روزهای گذشته ببینید

زمان تا تاریخ دنبال کننده پست‌ها
آمار کنونی 2019-06-16 1,414 773
30 روز 2019-07-16 1,414 803
60 روز 2019-08-15 1,414 833
3 ماه 2019-09-14 1,414 863
6 ماه 2019-12-13 1,414 953
9 ماه 2020-03-12 1,414 1,043
1 سال 2020-06-15 1,414 1,138
1 سال و نیم 2020-12-14 1,414 1,320
2 سال 2021-06-15 1,414 1,503
بر اساس میانگین - دنبال کنندگان /روز +1 پست /روز

پست‌های برتر

پست‌های برتر بر اساس 30 پست آخر

نرخ مشارکت در اینستاگرام

این‌ها کلی هستند / میانگین نرخ مشارکت درگیر در اینستاگرام. آمار بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 1 میلیون پروفایل اثرگذار.

دنبال کننده سایر میانگین‌های مشارکت مشارکت در پروفایل
< 1,000 8%
< 5,000 5.7% صدائے ولایت 0.81%
< 10,000 4%
< 100,000 2.4%
100,000+ 1.7%
تاریخ آخرین بررسی: 2019-06-16 09:20:35

حساب دیگر اینستاگرام را بررسی کنید.